Ám tướng

Trong ca dao Việt Nam có câu: “Những người mắt trắng, môi thâm, Trai thì xảo quyệt gái thì điêu ngoa” Hai câu ca dao trên đây, mà các nhà đoán số, tướng số vịnh theo đó mà làm về Ấn tướng để ám chỉ kẻ tiểu nhân hoặc những phường buôn hương bán phấn.…