Thiết kế đồ họa , nghề đa dụng

Ứng dụng đồ họa trên máy vi tính có thể gặp ở nhiều lãnh vực như quảng cáo, chế bản, thiết kế bao bì, trình bày trang web, biên tập ảnh, video… Vì vậy, thiết kế đồ họa là một nghề đa dụng. Nhưng học gì và cần có những điều kiện gì để trở thành một nhà…