Thay đổi cách nhìn

Có một vị giáo sư nọ chấm một dấu chấm đen lớn lên tờ giấy trắng, đưa nó lên trước mắt những sinh viên của ông, và hỏi họ một câu: Các anh chị thấy gì trên tờ giấy trắng này? Câu trả lời được đồng thanh là: Có một dấu chấm đen lớn, thưa…