Theo dõi người ăn cắp sóng Wi-Fi

Trước hết, bạn sẽ xác định các thiết bị xuất hiện trong mạng của mình. Lúc này, thiết bị định tuyến (router) chạy DHCP để cấp địa chỉ IP cho chúng truy cập mạng. Hãy đăng nhập vào để kiểm tra những IP mới. Sẽ khó hơn nếu bạn muốn xem họ đã làm gì…